Vedtægter

 

VedtægterForening der ejer 1 båd bestående af 5 andele.


Én andel udgør 1/5 eller 20% af foreningens båd.


Båden registreres i personbogen med andelshavere som ejere. (Fabrikat, model, årgang, skrognummer)


Båden er hjemmehørende i dansk havn eller marina.


Betaling af andel betales når samtlige andele er solgt og selskabet er fuldt tegnet.


Årligt gebyr betales første gang sammen med andel, herefter afregnes gebyr én gang årligt, forfalden i den måned hvor foreningen blev fuldtegnet.


Udebliver det årlige gebyr overgår andel fra skyldig andelshaver til foreningen 2 uger efter rykker 3 er forfalden, og kan frit omsættes af foreningen.


Årligt gebyr dækker administration, forsikringer, havneplads, vedligehold og service på båden.

Overskud på gebyr henføres til næste år og et overskud efter salg udbetales til anpartshavere.


Der kan ikke tages pant i bådene af trediepart.


Andelen er frit omsættelig, gebyr for ændring til ny ejer.


Der udvælges 2 andelshavere som repræsentanter for foreningen, der sammen med administrator bestyrer foreningen, disse mødes 2 gange pro anno.


Én andel giver andelshaveren minimum 10 ugers brugsret til foreningens båd.


Andelshaver kan benytte de 10 ugers brugsret frit i den rækkefølge denne ønsker, dog med en begrænsning i perioden fra juni til og med 15. september, hvor der kun kan benyttes 2 sammenhængende uger medmindre andet aftales.


Brugsretten gælder kun for andelshaver, dennes familie samt venner. Såfremt båden udlånes eller udlejes til familie eller venner hæfter andelshaver for alle omkostninger for skader og mislighold der måtte opstå i forbindelse med dette.


Båden må kun sejles såfremt der er mindst en ombord med duelighedsbevis.


Andelshaver er forpligtiget til at overholde de instruktioner, der forefindes ombord på hver båd med hensyn til daglig vedligehold og drift af båden, når denne benyttes.


Båden overtages og afleveres altid rengjort, fuldtanket og uden letfordærvelige vare ombord, er dette ikke tilfældet foranlediges dette på regning af sidste bruger.


Andelshaver er forpligtiget til at anmelde alle skader eller udfald af udstyr til administrator, senest 12 timer efter at hændelsen er sket.


Der må ikke foretages ændringer på bådens konstruktion eller udstyr uden, at dette er godkendt af mindst 3/5 eller 60% af andelshavere.


Efter 5 år sættes båden til salg og den samlede salgssum for båden minus 8% salær til skibsmægler udbetales til andelshaver i forhold til ejerandel af foreningen 1/5.

 

 Andelshavere får efter den 5 årige periode førsteprioritet til at byde på båden før den går i offentlig salg. Scrapværdien sættes efter 5 år til 50% af indkøbspris inkl. Moms. Såfremt der er overtal af interesserede i båden, går denne i en budrunde og sælges for højstbydende over scrapværdi.


Der udarbejdes regnskab af administrator for foreningen, regnskabet er tilgængeligt for alle andelshavere.


Alle større beslutninger omkring økonomi eller forhaling af båd til ny destination, skal til afstemning hos samtlige andelshavere og andelshavere skal stemme for, med minimum 3/5 eller 60%, for at et forslag er godkendt.


Der afholdes årlig generalforsamling i.h.t. gældende regler, hvor hver andel har 1 stemme.


Der indrettes konto til foreningen, hvortil administrator har fuldmagt og hvorfra alle løbende udgifter og drift af båden afholdes.


Marineimport I/S er administrator for foreningen i hele perioden og varetager bookinger for selskabet, sørger for alt vedligehold, forsikringer, liggeplads, samt teknisk indkøb til bådene, samt betaling af disse.


Marineimport I/S forestår salg som mægler ved udløb af perioden til et fast salær på 8% plus moms.